Disclaimer

COACH methode is eigendom van het Interfacultair Centrum voor Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en het Centrum voor Beweging en Onderzoek, hierna te noemen RuG/CBO. Op COACH methode (RuG/CBO) zijn de Algemene Voorwaarden van Centrum voor Beweging en Onderzoek te Groningen, van toepassing. Deze zijn op te vragen bij Centrum voor Beweging en Onderzoek, info@cbogroningen.nl

Niets van het materiaal dat op deze website te vinden is, waaronder (redactionele) teksten, foto’s, illustraties en ander grafisch beeldmateriaal, mag zonder toestemming van COACH methode (RuG/CBO) vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of op welke andere wijze dan ook. De pagina’s en haar beeldmateriaal blijven te allen tijde eigendom van COACH methode (RuG/CBO).
COACH methode (RuG/CBO) zal zoveel mogelijk streven naar het waarborgen van uw privacy. De persoonsgegevens die u (via deze website) verstrekt, worden door ons conform de huidige privacy-wetgeving, verwerkt.

All rights reserved

Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site aangeboden
wordt, niet (volledig) de juiste is. COACH methode (RuG/CBO) sluit dan ook alle aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen/links op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover COACH methode (RuG/CBO) geen controle heeft. COACH methode (RuG/CBO) draagt dan ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.