Wat is de COACH methode

COACH methode is een effectieve, evidence-based, methode voor mensen die onvoldoende lichamelijk actief zijn (zie ook wetenschappelijk onderzoek). De COACH methode is inmiddels succesvol toegepast bij werknemers, kinderen, volwassenen en patiënten met COPD, chronische nierinsufficiëntie (hemodialyse), kankerpatiënten, CVA patiënten, patiënten met coronaire hartziekten en Diabetes type 2 patiënten in de eerste en tweede lijn (zie ook ZORG).

Doel van het leefstijlprogramma
Het doel van het COACH leefstijlprogramma is het stimuleren van lichamelijk activiteit van sedentaire (letterlijk ‘zittende’) mensen door middel van het bevorderen van activiteiten in het dagelijks leven zoals wandelen, fietsen en traplopen. In het COACH programma wordt het stimuleren van lichamelijke activiteiten in het dagelijks leven ondersteund door ‘Exercise Counseling’ en door gebruik te maken van een stappenteller. De nadruk ligt hierbij op het bevorderen van de intrinsieke motivatie van de deelnemers.

Door het gebruik van de stappenteller kunnen mensen hun eigen lichamelijk activiteitenpatroon monitoren. De feedback die zij hierdoor krijgen is van belang om uit te vinden hoeveel toename van het aantal stappen in het dagelijks leven haalbaar is.
Uitgangspunt is het realiseren van 10.000 stappen per dag (equivalent van de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen). Verondersteld wordt dat met 10.000 stappen per dag de gezondheid wordt onderhouden. De norm geldt voor gezonde volwassenen en ouderen. Voor mensen met fysieke beperkingen is de norm afhankelijk van de fysieke belastbaarheid. Voor kinderen ligt het minimaal aantal stappen voor meisjes op 12.000 en op 14.000 voor jongens.

Door het verkennen van eigen grenzen en het zelf formuleren van beweegdoelen wordt meer rekening gehouden met de eigen behoeften van mensen. De drempel om meer te gaan bewegen wordt hierdoor lager en de kans dat gedragsverandering tot stand komt en beklijft neemt sterk toe.

Opbouw van het COACH leefstijlprogramma
Het leefstijlprogramma bestaat uit drie onderdelen:
1.    Het wervingsprotocol
Hiermee worden de deelnemers geworven (in het bedrijf, de school, het ziekenhuis of huisartsenpraktijk). Om te garanderen dat mensen, die daarvoor in aanmerking komen, deelnemen aan het COACH project worden ze vanaf het moment dat ze worden voorgelicht tot en met hun deelname aan het sportaanbod, persoonlijk begeleid. Zij krijgen persoonlijke voorlichting over bewegen door middel van een mondeling gesprek. Dit gesprek wordt gevoerd door een speciaal voor COACH getrainde Exercise Counselor. Deze training wordt door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Centrum voor Beweging en Onderzoek Groningen (CBO) gegeven. U kunt hierbij denken aan fysiotherapeuten, verpleegkundigen, artsen, bewegingswetenschappers en anderen die flinke affiniteit hebben met bewegen. Ter ondersteuning is er een specifieke brochure over het belang van sport en bewegen beschikbaar. Als een deelnemer voldoet aan de insluitcriteria en op grond van de voorlichting heeft besloten om mee te doen, wordt in overleg met hem of haar bepaald wat het meest geschikte moment is om aan het COACH project te beginnen.

2.    Het meetprotocol
Het meetprotocol bestaat uit drie onderdelen. Een (1) fitheidstest waarin motorische (uithoudingsvermogen, beenkracht, coördinatievermogen, flexibiliteit en reactiesnelheid) en fysiologische fitheid (bloeddruk, BMI, vetpercentage) van de deelnemers worden gemeten. Voor de testonderdelen wordt gebruik gemaakt van de Groninger fitheidstest voor Ouderen en de Senior Fitness Test. Het (2) lichamelijk activiteitenpatroon wordt geïnventariseerd met behulp van een stappenteller (Digiwalker SW-200). De deelnemers dragen voor het vaststellen van het lichamelijk activiteitenpatroon dagelijks, gedurende de hele dag, een stappenteller en noteren het aantal gezette stappen in een dagboekje. Voor de (3)verwerking van het dagelijks stappenpatroon is MY COACH ontwikkeld. Mensen met een internetaansluiting kunnen het aantal stappen via de website van het COACH project invoeren en downloaden. De fitheidstesten worden voorafgaand en na afloop van het project afgenomen.

3.    Het gedragsveranderingsprotocol
Hierin staat het stimuleren van bewegen in het dagelijks leven met behulp van ‘Exercise Counseling’ centraal. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een door het Interfacultair Centrum Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelde motivatiegesprekstechniek om bewegen te stimuleren. In deze methode is het het belangrijkst dat deelnemers in een aantal fasen hun individuele beweegnorm ontwikkelen, die ze als dagelijkse routine kunnen realiseren. De deelnemers kunnen daartoe individueel of in kleine groepen worden begeleid. Individuele begeleiding is face-to-face, telefonisch, via e-mail of MSN mogelijk. Voor de begeleiding is een gespreksprotocol van 4-6 gesprekken ontwikkeld. De ‘Exercise Counseling’ wordt door getrainde counselors uitgevoerd. Ter ondersteuning maken de deelnemers gebruik van een stappenteller. Hiermee kunnen de deelnemers zichzelf monitoren. De counselor speelt een cruciale rol bij de feedback van het stappenpatroon.

De looptijd van een basis COACH project is 3 tot 4 maanden. Het is mogelijk om voor specifieke doelgroepen een COACH vervolgtraject aan te bieden (follow-up). Dit traject duurt 6-18 maanden.

info@coachmethode.nl