Projecten in de setting ZORG

Projecten van COACHmethode in de setting ZORG:
–  Gezondheidscentrum Slochteren
–  Fysiotherapie praktijken Friesland (Fysio Netwerk
Friesland)
–  Leiden: Diabetes type 2 op 4 locaties in Leiden
–  Gezondheidscentrum Schalkwijk Haarlem
–  DiabetesZorg Haaglanden

Gezondheidscentrum Slochteren
Vanaf 2011 is er bij Gezondheidscentrum Slochteren de mogelijkheid voor COPD-patiënten deel te nemen aan het COACH programma. Zowel de fysiotherapeut als de POH-er zal de deelnemers begeleiden. Menzis neemt een deel van de kosten voor haar rekening maar ook ELANN heeft via de stichting DOEN een bedrag van € 9.000,- in de wacht gesleept om COACH te kunnen financieren in Slochteren.

Fysiotherapie praktijken Friesland; aangesloten bij Fysio Netwerk Friesland
In 11 fysiotherapiepraktijken verspreid over geheel Friesland wordt COACH uitgevoerd. De deelnemers zullen bestaan uit een deel van alle patiëntengroepen van de verschillende praktijken.
In juni 2008 wordt begonnen met de eerste 10 patiënten per praktijk; na de zomer van 2008 zullen nogmaals 10 patiënten per praktijk ingesloten worden. Nadat de pilotfase afgerond is zullen vervolgens nog ± 500 mensen deelnemen aan COACH. In totaal komt dit neer op 700 deelnemers.
Zorgverzekeraar ’de Friesland’ speelt een belangrijke rol in dit project als het gaat om de financiering van dit COACH project.

Diabetes type 2 patiënten in Leiden
In april 2008 is de COACH methode van start gegaan op 4 locaties (gezondheidscentrum of hieraan verbonden) in Leiden. COACH is bedoeld voor mensen met Diabetes die onvoldoende bewegen volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (of het equivalent: 10.000 stappen). Inmiddels is het project afgerond en kunt u hier de samenvattende conclusies lezen.
Gezondheidscentrum Schalkwijk, Haarlem
1 september 2007 gaat COACH bij Gezondheidscentrum Schalkwijk te Haarlem van start. 50 diabetespatiënten zullen gestimuleerd worden meer te gaan bewegen.
www.gcschalkwijk.nl

DiabetesZorg Haaglanden
Doelstelling van de COACH methode bij DiabetesZorg Haaglanden

1.      Het stimuleren van lichamelijke activiteit van mensen met Diabetes Mellitus type 2. Het beoogde resultaat is om ca. 75 deelnemers te laten instromen in de COACH methode en om hen binnen 7 maanden meer te laten bewegen. Het project richt zich primair op alle diabetespatiënten die te weinig bewegen volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.

2.      Naast effecten op beweeggedrag worden ook effecten verwacht op fitheid, risicofactoren/ziektebeloop en kwaliteit van leven.

Projectplanning en projectorganisatie

De duur van de uitvoering van het project bedraagt ongeveer 7 maanden en is in oktober 2006 van start gegaan. De uitvoering van het COACH project wordt door DiabetesZorg Haaglanden gedaan (diabetesverpleegkundigen en diëtisten). De fitheidstesten en vragenlijsten worden afgenomen door diabetesverpleegkundigen van DiabetesZorg Haaglanden en ook de ‘Exercise Counseling’ zal worden uitgevoerd door diabetesverpleegkundigen en diëtisten van DiabetesZorg Haaglanden (zij hebben hiervoor de cursus Exercise Counseling gevolgd bij CBO Groningen). Alle testgegevens worden volgens de geleverde protocollen uitgevoerd; de resultaten verwerkt en geanalyseerd door CBO.

CBO neemt de evaluatie van het COACH project voor haar rekening, uitmondend in een evaluatierapport. Deze maakt onderscheid in de ‘uitvoerbaarheid en waardering van de COACH methode’ en in de ‘effecten van de COACH methode’. Om de effecten van de COACH methode vast te stellen wordt tijdens de uitvoering een aantal aspecten herhaaldelijk gemeten, te weten:

A.           Beweegpatroon en de houding t.o.v. bewegen
B.           Fitheid (beenkracht, armkracht, knijpkracht,
uithoudingsvermogen)
C.          Metabole kenmerken
– bloeddruk
– BMI en buikomvang
– HbA1c, Cholesterol (totaal, LDL, HDL, ratio),
triglyceriden, microalbumine
D.           Hoeveelheid medicatie die de deelnemer gebruikt
E.           Self efficacy (zelfbeeld ten aanzien van fysiek functioneren)
F.            Depressieve klachten
G.           Kwaliteit van leven

De COACH methode is in april-mei 2007 afgerond en in juni is het evaluatierapport gepresenteerd.